Първа помощ - FirstAidbg

Курсове по първа помощ

курсове по първа помощ

курсове по първа помощВ съответствие със съвременните насоки FirstAidbg.com провежда курсове по първа помощ, ориентирани приоритетно към придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. Теоретичната информация е поднесена на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са систематизирани стъпка по стъпка в ясни и логични алгоритми, което намалява стреса по време на инцидент и свежда до минимум възможността за допускане на грешки.

Според актуалните проучвания, дори преминалите курс по първа помощ, често се притесняват да предприемат действия при нужда. Това се дължи на високото ниво на стрес при инцидент и липсата на увереност в знанията. Тези пречки могат да бъдат отстранени с увеличаване на практическите тренировки и по-реалистично пресъздаване на обучителните казуси. Затова, се използва дегизация и ролеви игри при симулиране на учебните сценарии, при което се пресъздава реалистично обстановката на мястото на инцидента, поведението на пострадалите, както и признаците и симптомите на техните наранявания и спешни състояния.

В нашите курсове по първа помощ се използват разнообразни методи на обучение, които стимулират курсистите за активно участие – мултимедийни прожекции, видеосценарии, практически симулации с дегизация, решаване на теоретични казуси, дискусии, практически упражнения на отделни техники с подходящи манекени и тренажори, като лекционния тип на обучение е минимално застъпен. Това прави нашите обучения много по-ефективни и резултатите от тях са доказано по-трайни във времето.

Вижте повече информация:

Предстоящи курсове

За курсовете

За участниците

За инструкторите

За корпоративни клиенти

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги