Първа помощ - FirstAidbg

Поддържане на основни жизнени функции и АВД

инструктори по първа помощ

инструктори по първа помощ
КУРС ПОДДЪРЖАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЖИЗНЕНИ ФУНКЦИИ И ПЪРВА ПОМОЩ С АВТОМАТИЧЕН ВЪНШЕН ДЕФИБРИЛАТОР /5 учебни часа = 1/2 ден/

Курс поддържане на основни жизнени функции и АВД е подходящ за обучение на офис служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, като базисен курс по първа помощ за всеки човек в ежедневния му живот или като допълнителен модул към някой от другите предложени курсове. Програмата на курса е съобразена с програмата на Европейския съвет по ресусцитация за обучение на немедицински лица. Курсът изгражда у участниците умения за разпознаване и оказване на първа помощ при състояние на безсъзнание, проблеми с дишането и сърдечната дейност и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.
Курсът е с практическа насоченост, като практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът създава приятна атмосфера и настроение, които допринасят за по-ефективната работа на участниците.

Съдържание на курса поддържане на основните жизнени функции и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор:

  • Първа помощ – понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ
  • Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност
  • Установяване на състоянието на пострадалия
  • Първа помощ при безсъзнание
  • Първа помощ при нарушение на нормалното дишане и сърдечна дейност
  • Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор

 

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги