Първа помощ - FirstAidbg

Принципи на първата помощ

Принципи на първата помощ в Наръчник по първа помощ на FirstAidbg.com е категория теми за запознаване с основните понятия, поведение и екипировка за първа помощ.

Онлайн наръчник по първа помощ на FirstAidbg.com съдържа основни знания за разпознаване и действие при животозастрашаващи инциденти, наранявания и спешни състояния.

Наръчникът е съставен от едни от най-добрите специалисти по първа помощ в България.

Всички описани действия се основават на наука и са съгласно последните насоките на Европейския съвет по ресусцитация и други авторитетни източници. Информацията се допълва и актуализира регулярно, така че във всеки момент да отразява най-актуалното от света на първата помощ.

Наръчникът по първа помощ на FirstAidbg.com е предназначен за свободно използване с цел широко разпространение на достоверна информация за първа помощ.

Наръчникът е структуриран в четири основни категории, в които са разпределени съответните теми:

  • Принципи на първата помощ: Какво е първа долекарска помощ. Спасителна верига. Спешни телефонни номера. Аптечка за първа помощ
  • Първа помощ при животозастрашаващи инциденти: Сърдечен арест и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. Безсъзнание. Задавяне. Силно кръвотечение и шок. Анафилактичен шок.
  • Първа помощ при спешни състояния: Инфаркт. Инсулт
  • Първа помощ при травми: Рани. Кръш синдром.

Принципи на първата помощ в Наръчник по първа помощ онлайн е въвеждаща тема.

спасителна верига за пърав помощ

Спасителна верига

Спасителна верига включва действията, които да се приложат при инцидент за запазване на живота и здравето на пострадалите и достигането и получаването на медицинска помощ. В зависимост от инцидента, спасителната…

първа помощ

Какво е първа долекарска помощ

Първа помощ Първа помощ (или както още се нарича, първа долекарска помощ или само долекарска помощ) са първите грижи за пострадал след инцидент. Първата помощ е последователност от прости животоспасяващи…

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги