Първа помощ - FirstAidbg

Полезни връзки за първа помощ

симулацияНОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Методически указания за разработване на Държавни образователни изисквания за придобиване на професионални квалификации по професии

СИМУЛАЦИЯ И ДЕГИЗАЦИЯ

По време на практическите тренинги по първа помощ, за ефективно и устойчиво изграждане на знания и умения, ние използваме обучителни казуси с дегизация и ролеви игри. Чрез симулацията се пресъздава по-реалистично обстановката на мястото на инцидента, поведението на пострадалите, както и признаците и симптомите на техните наранявания и спешни състояния.

Практическо ръководство за симулация на инциденти

Внимание!

Съдържанието на файла (текста и илюстрациите) може да бъде използвано само с обучителна цел и за лична употреба. Не се разрешава употребата му с комерсиална цел.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 

ILCOR 

Европейски съвет за ресусцитация

Световна здравна организация

Американска асоциация за сърдечни болести

Американски Червен кръст

Университетски Аварийно-спасителен отряд

Първа помощ във високата планина

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги