Комплексно управлениe по ЗБУТ

Комплексно управление по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на българското законодателство и вътрешно фирмени стандарти и процедури.

КОМПЛЕКСНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗБУТ /ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД/

Комплексно управление по ЗБУТ съгласно изискванията на българското законодателство и вътрешно фирмени стандарти и процедури от екипа на FirstAidbg.com

Комплексно управление на процесите по ЗБУТ е услуга, която се предоставя на компанията във връзка с изпълнение на задълженията й като работодател по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Услугата обединява администрирането на всички задължителни дейности по българското законодателсво с вътрешно фирмените политики по ЗБУТ.

Извършваме проверка на текущото състояние на документацията и процедурите, които към момента се изпълняват в компанията и изготвяме предложение, включващо пълен набор от задължителните дейности по ЗБУТ и пожарна безопасност. Можем да осигурим за вас компетентни длъжностни лица по ЗБУТ и пожарна безопасност, както и управление и организация на всяка от задължителните дейности.

Ако вашата компания има допълнителни вътрешно фирмени полики и процедури, свързани със ЗБУТ, ние можем да предложим осигуряване на съответствие с българското законодателство и интегриране и управление и на тези процеси.

Обхват на дейностите

Осигуряване на длъжностно лице по ЗБУТ, което изготвя и/или организира:

 • Създаване на годишна програма със задължителните дейности по ЗЗБУТ, в зависимост от спецификата на компанията – дейност, служители, офиси и др.
 • Организиране на ГУТ/КУТ и планиране и провеждане на задължителни годишни срещи и ежегодно обучение на членовете
 • Работа в Комисия по трудоустрояване
 • Определяне на задължителни профилактични прегледи
 • Ежегодно обучение по ЗБУТ на лицата, ръководещи трудовия процес
 • Ежегодно обучение на лицата, провеждащи инструктаж
 • Изготвяне на задължителни документи към Агенция по заетостта, Инспекция по труда, РЗИ
 • Текущо провеждане на начален и извънреден инструктаж на служители
 • Изготвяне и годишна актуализация на Оценка на риска
 • Споразумения по чл. 18 от ЗЗБУТ
 • Застраховка Трудова злополука

Осигуряване на СТМ, която да обслужва компанията

 • Комплексно обслужване по чл. 25, ал. 1 от ЗЗБУТ
 • Съдействие при извършване на задължителни и профилактични прегледи
 • Изготвяне на медицински досиета

Осигуряване на измервания на параметрите на работната среда

Оборудване и текущо обслужване с необходимата екипировка за първа помощ – аптечки и автоматични външни дефибрилатори

Планиране и провеждане на обучения по първа помощ на работното място

Осигуряване на длъжностно лице по пожарна безопасност, което изпълнява и/или организира:

 • Изготвяне на пожарно досие
 • Изготвяне на заповеди, планове, правила и инструкции за пожарна безопасност
 • Провеждане на инструктажи по пожарна безопасност
 • Организиране на годишна учебна евакуация

Осигуряване на теоретично и практическо обучение по пожарна и аварийна безопасност и работа с пожарогасители за служителите

Осигуряване на обучение по пожарна и аварийна безопасност за отговорниците по пожарна безопасност

Ежемесечни визуални проверки и годишно техническо обслужване на пожарогасители

Дейности по техническо обслужване на пожарни кранове, ПИС, електрически и отоплителни уредии съоръжения

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Онлайн обучения
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори