Първа помощ на събития

Обезпечаване на допълнително ниво на сигурност чрез осигуряване на специализирани екипи и оборудвани пунктове за първа за помощ.

ПУНКТОВЕ И ЕКИПИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ НА МАСОВИ СЪБИТИЯ

FirstAidbg.com съвместно с Университетския Аварийно-спасителен отряд предлага възможност за организиране на допълнително ниво на безопасност при масови обществени мероприятия. Ние осигуряваме пунктове и екипи за първа помощ по време на музикални събития на открито и закрито, празненства, спортни прояви, представяния и др.

FirstAidbg.com предоставя екипи за първа помощ, както на обширни открити пространства (площади, стадиони) с посещаемост от десетки хиляди души, така и в закрити помещения (зали и клубове) с присъствие от десетки до стотици души.

Пунктовете и екипите за първа помощ, които осигуряваме, се състоят от добре обучени и опитни хора, оборудвани с необходимата екипировка за оказване на първа помощ. Действията, които тези хора ще предприемат при инцидент са всички препоръчвани от авторитетни световни организации.

Обхват на услугите
  • Консултиране по въпроси, свързани с организацията, оптималния брой и разпределението на оказващите първа помощ. При анализа се взимат предвид очаквания брой хора и мястото на провеждане на събитието.
  • Предварително локализиране на потенциално опасните точки в периметъра на мястото на мероприятието. В тези точки ще се извършва целенасочено наблюдение за инциденти и незабавни действия при възникавне на такива.
  • Организиране на пункт за оказване на първа помощ в периферията на периметъра, снабден с необходимата екипировка и консумативи.
  • По време на навлизане и напускане на голямата маса хора, организиране на патрули на входовете и изходите. Там има голямо струпване на хора и се извършва целенасочено проследяване за инциденти.
  • По време на мероприятието, обхождане на целия периметър за целенасочено проследяване на инциденти и оказване на първа помощ.
  • Оказване на първа помощ на нуждаещи се от публиката и орагнизационния и техническия екип на място или в пункта за оказване на първа помощ.
  • При нужда, транспортиране на нуждаещите се в периферията на периметъра, до изходите или до специализираните автомобили на Спешна медицинска помощ (при наличие на такива на място).
  • Взаимодействие и подпомагане на службите за охрана и Спешна медицинска помощ на място.
  • Оповестяване на Спешните служби и организиране на достигането на нуждаещите се до тях или обратно, в случай на необходимост (ако такива служби не присъстват на място).

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Онлайн обучения
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори