Първа помощ - FirstAidbg

Услуги за първа помощ

Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове
Услуги за първа помощ

УСЛУГИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

FirstAidbg.com е първият и единствен уеб сайт в България, специализиран в предлагането на пълен спектър от услуги и продукти за първа помощ.


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ


Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Методически указания за разработване на Държавни образователни изисквания за придобиване на професионални квалификации по професии


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 


ILCOR- Международен комитет по ресусцитация 

ERC – Европейски съвет за ресусцитация

WHO – Световна здравна организация

AHA – Американска сърдечна асоциация

ARC – Американски Червен кръст

IFRC – Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец

EU-OSHA – Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

УАСО – Университетски Аварийно-спасителен отряд

Първа помощ във високата планина


Комплексно управление по ЗБУТ
Програма за ранна дефибрилация
Пунктове и екипи за първа помощ
Обучение по първа помощ
Магазин за първа помощ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги