Първа помощ при сърдечен арест

Бързо разпознаване и първа помощ при сърдечен арест са единственият шанс на пострадал да оцелее до пристигане на линейката.

Нормалните функции на организма се характеризират с:
Съзнание – човек е адекватен, ориентиран за време, място и личност;
Дишане – 12-20 /мин.;
Пулс – 60-100 / мин.

Сърдечният арест (внезапно спиране на сърцето) е една от най-честите причини за смърт. Всяка година в света около 1 000 000 души загиват от това. Единственият шанс на пострадал със сърдечен арест е незабавното започване на кардио-пулмонална ресусцитация (КПР) и ранната дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор (АВД).

Сърдечен арест настъпва при проблем с електрическата функция на сърцето и то спира да изпомпва кръв.

ПРИЗНАЦИ

 • безсъзнание и агонално дишане;
 • липса на дишане;
 • липса на признаци за кръвообращение.

ПЪРВА ПОМОЩ

(Съгласно Насоки 2015 за КПР на Европейския съвет за реанимация ERC и Американската асоциация по сърдечни заболявания AHA)

 • осигури безопасност;
 • осъществи контакт;
 • ако не реагира, извикай за помощ;
 • осигури проходимост на дих. пътища и провери за дишане;
 • ако не диша нормално, позвъни на тел. 112!
 • направи 30 извънгръдни притискания с дълбочина около 5 до 6 см и честота около 100-120/ мин. в средата на гърдите;
 • направи 2 вдухвания с нормално количество въздух за около 1 сек. до нормално повдигане на гърдите;
 • продължи 30:2 до възстановяване на дишането, пристигане на СМП или изтощение (при възможност се разменяй с друг обучен да оказва първа помощ на всеки 2 мин.)

ВАЖНИ ФАКТИ

 • Въздухът съдържа 21 % кислород, от който тялото използва само 4-5%!
 • Когато сърцето спре, дишането спира почти веднага след това! Когато дишането спре, сърцето може да работи още до няколко минути!
 • След 3 мин. без кислород мозъчните клетки започват да загиват!
 • Бързото започване на КПР и ранната дефибрилация увеличават шансовете на пострадал с внезапна сърдечна смърт с повече от 50-70%!!!

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори