Първа помощ с АВД

Първа помощ с АВД (автоматичен външен дефибрилатор) е животоспасяваща мярка при сърдечен арест.

Бързото започване на КПР и ранната дефибрилация увеличават шансовете на пострадал с внезапна сърдечна смърт 50-70 %!!!

Автоматичният външен дефибрилатор (АВД) е портативен електронен апарат, който може да открие потенциално опасни нарушения в сърдечния ритъм и чрез прилагане на електрически импулс да върне сърцето в ефективен режим на работа.

Автоматичният външен дефибрилатор третира аритмиите от типа камерна тахикардия и камерно мъждене чрез дефибрилация, което помага на сърцето да възстанови нормалния синусов ритъм на пулсации.

АВД не е ефективен при аритмия от типа асистолия. В този случай единствено извършването на извънгръдни притискания на сърцето и обдишване (Кардио-пулмонална ресусцитация – КПР) и прилагането на специфични животоспасяващи медикаменти дават шанс за оцеляване на пострадалия. Тези мерки имат за цел да доведат сърдечния ритъм до някой от типовете, които могат да се третират с дефибрилация.

ФАКТИ ЗА СЪРДЕЧНИЯ АРЕСТ И ПЪРВА ПОМОЩ С АВД

спиране на сърцето
 • Внезапната сърдечна смърт е най-честата причина за смърт при възрастните.
 • 75-80 % от всички случаи на внезапно спиране на сърцето стават у дома и около 60% от тях са в присъствието на други хора.
 • Ефективна КПР от свидетел, започната веднага след спиране на нормалната сърдечна дейност, може да увеличи двукратно до четирикратно шансовете за оцеляване.
 • Ако не бъде започната КПР веднага след спиране на нормалната сърдечна дейност, шансовете за оцеляване намаляват около 10% на всяка изминала минута.

Нарушенията на сърдечния ритъм, които АВД разпознава са:

 • Камерна тахикардия (вентрикуларна тахикардия), при която сърдечният ритъм е прекалено ускорен и не позволява ефективно изпомпване на кръв от сърцето.
 • Камерно мъждене (вентрикуларни фибрилации), които се дължат на хаотична и неефективна електрическа активност на сърцето.
 • Асистолия („права линия”), при която изобщо липсва биоелектрическа дейност на сърцето.

Ако камерната тахикардия не се третира своевременно, сърдечният ритъм се влошава и преминава в камерни фибрилации. Съответно, постепенно електрическата активност на сърцето спира и сърдечният ритъм преминава в асистолия.

АВД са проектирани за използване от хора с немедицинско образование, преминали курс за поддържане на основните жизнени функции и автоматична външна дефибрилация.

ПЪРВА ПОМОЩ

(Съгласно актуалните Насоки 2015 за КПР на Европейския съвет по ресусцитация ERC и Американската сърдечна асоциация AHA)

 • осигури безопасност;
 • осъществи контакт;
 • ако не реагира, осигури проходимост на дих. пътища и провери за дишане;
 • ако не диша нормално, позвъни на тел. 112;
 • включи АВД. Някои АВД се включват от ясно означен бутон на видно място, други – чрез отваряне на капака. следвай гласовите команди!
 • почисти и подсуши гърдите на пострадалия и прикрепи подложките с електродите върху гърдите на пострадалия по определен начин, който е илюстриран на видно място върху самите подложки;
 • след това АВД анализира сърдечния ритъм и в зависимост от резултата подава команда за електрически импулс или извършване на извънгръдни притискания и обдишване;
 • не докосвай пострадалия, когато се анализира ритъма;
 • стой настрана и осигури безопасно разстояние за околните, когато се прилага електрически импулс!
 • през 2 минути дефибрилаторът прави нова проверка на ритъма и дава последващи инструкции.

ОЩЕ ЗА АВД

След включване АВД извършва проверка на компонентите и системата си и ако няма нередности е готов за работа. Повечето АВД подават звукови команди и същевременно ги изписват на екран за всяка от следващите стъпки на действие. От оказващия първа помощ се изисква да следва инструкциите и да следи околните да останат на безопасно разстояние.

Подложките с електродите на АВД не бива да се отлепят от гърдите на пострадалия до идване на линейката, дори ако нормалното дишане и сърдечна дейност се възстановят. Така, в случай на повторен проблем, дефибрилаторът ще го открие своевременно и ще даде по-нататъшни инструкции на оказващия помощ.

Комплектът за АВД съдържа предпазни ръкавици, ножица с тъпи върхове за бързо отстраняване на дрехите от гърдите на пострадалия, кърпа за подсушаване на потта преди залепяне на подложките с електродите и самобръсначка за почистване на гърдите при нужда. Обикновено АВД и комплектът към него се съхраняват в специален шкаф, означен с универсален знак, така че лесно да бъде видян и разпознат в случай на инцидент.

международен знак дефибрилатор

Универсален знак за АВД, предложен от Международния комитет по ресусцитация (International Liaison Committee on Resuscitation – ILCOR).

АВД може да бъде полуавтоматичен, при който електрическия импулс се подава чрез натискане на бутон от оказващия помощ при инструкция от уреда, или напълно автоматичен, при който импулса се подава от след предупреждение и обратно броене.
По света, Автоматичните дефибрилатори се поставят на публични места, на които съществува потенциална опасност от инциденти, свързани със спиране на сърдечната дейност, като летища, площади, кина, търговски центрове, стадиони, ресторанти, училища и университети и др.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори